Chênh lệch giá mua bán tại exness - spread exness

admin

Administrator
Quản trị viên
Xin lưu ý rằng do mức chênh lệch giá mua bán tại exness được thả nổi theo thị trường nên các điều khoản hợp đồng của chúng tôi chỉ quy định mức chênh lệch trung bình. Đối với một số công cụ giao dịch nhất định, bạn sẽ thấy hai con số phân tách bằng dấu gạch nối; số thứ nhất là mức chênh lệch tối thiểu và số thứ hai là mức chênh lệch trung bình. Mức chênh lệch trung bình được tính bằng cách chia tổng mức chênh lệch trên toàn bộ thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định cho số lần thay đổi giá.

Chênh lệch chỉ 0,0 pip trong hầu như 95 % thời gian giao dịch đối với các công cụ được đánh dấu hoa thị. Để biết thêm thông tin mức chênh lệch trực tiếp, vui lòng tham khảo trên thiết bị giao dịch đầu cuối.
 

Group facebook

Fanpage Exness Việt Nam

Top